« Managers verdeeld over veiligheid informatie | Main | RIM Cites Difficulty in Excluding Some from Shutdown »

February 06, 2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

ag, ik ga niet zeggen dat ik prive geen mening heb.. :-)

maar zakelijk, de helft van mijn klanten kiest webhosting op windows. de andere helft op unix (90% linux, waarvan het grootste deel redhat). ik heb van beide dus wel verstand en weet ook echt wat de voor en nadelen van oss en unfree software zijn, met name daar waar het kosten (meer dan licentie, beheer is veel meer van belang) en gradties van vrijheid vs integratie gemak is.

zoals ik er naar kijk. ik ben zelf een internet oud gediende (meer dan 15 jaar online), van mijn generatie ken ik niemand die msn gebruikt. toen kwam de big wave. en is er een hele generatie opgegroeid eerst met icq, aol en later dominant msn. zonder meer the biggest part van de im ("presence") markt. maar kijk nu eens naar een jonge acadeem? of kijk eens wat die puber thuis doet? skype is de norm voor de puist en voor de academen jabber. de mensen die echt men voip bezig zijn hebben thuis een * centrale http://www.asterisk.org/

en google wint alles, ze hebben in ieder geval SIP in hun voip oplossing. zeker de laatste 5 jaar komt msft niet in de buurt van wat google kan en doet. not even close.

maar er zijn ook nog steeds mensen waar ik niet om de mening vraag over mainframes of cobol. omdat ze gekleurd zijn en ik niet bij hun hoef te zijn voor een objectief vergelijk. sterft vanzelf uit... :-)

btw: skype heeft /heel veel/ nadelen waar gebruikers echt nog problemen mee gaan krijgen
http://willy.boerland.com/myblog/silver_needle_in_the_skype
btw2: SIP is grappig, ik kan bellen naar mijn tv
http://willy.boerland.com/myblog/xs4all_heeft_voip_dial_out

Bert,

Misschien is het helemaal niet de strategie van Microsoft om de eerste te zijn ...

Heb je de ontwikkelingen rondom Live Messenger gevolgd en de overige ontwikkelingen die Microsoft op het gebied van RTC heeft gedaan en doet ??
enkele blogpost daaromtrent :
http://www.peterdehaas.net/2006/03/philips_komt_me.html
http://www.peterdehaas.net/2005/12/microsoft_mci_p.html
http://www.peterdehaas.net/2005/12/microsoft_komt_.html

En innovatief zijn / voorop lopen is een aspect. Marktaandeel een ander :
http://www.peterdehaas.net/2006/04/msn_messenger_m.html

Ik hoop dat je mijn gekleurdheid begrijpt. Voor een zeer objectief vergelijk moet je niet bij mij zijn ...;-)


vind het niet erg dat je de concurentie bashed, wel als je haar niet kent. google heeft al een sip / im client sinds mid 2005 genaamd google talk, voor een late revieuw
http://www.downloadsquad.com/2005/08/23/googe-talk-review/

de zin "nu msft ook voip gaat integreren" ka je zelfs toch ook niet serieus nemen? ik gken geen een dienst die de laattse 3 jaar is geintroduceerd waar google niet minimaal een cycle (5-10 maanden ) eerder was dan msft.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Subscribe to this blog

July 2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

I'm Currently Reading :

Where the Shadows Lie
1Q84
To Sell Is Human: The Surprising Truth About Moving Others
David and Goliath: Underdogs, Misfits, and the Art of Battling Giants
Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other
Blink
Lethal Code
Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future
Exponential Organizations: Why new organizations are ten times better, faster, and cheaper than yours
End of Secrets
Blindside
The Maker Movement Manifesto: Rules for Innovation in the New World of Crafters, Hackers, and Tinkerers
The Self-made Billionaire Effect: How Extreme Producers Create Massive Value
Countdown to Zero Day: Stuxnet and the Launch of the World's First Digital Weapon
Time Salvager
IBM en de Holocaust
De afperser


Peter's favorite books ยป