« Microsoft, Yahoo Talk Search | Main | Arcadis bespaart jaarlijks 80.000 na centralisatie e-mailplatform »

January 17, 2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

/me swinging by

ja natuurlijk is er een nederladstalige firefox :-) als je met ie naar http://www.mozilla.com/firefox/ surft en ie zo geconfigureert is dat deze de nl als prefered language set heeft, zou je zelfs automatisch deze kunnen downloaden (is gelijk de laatste keer dat je een 6 jaar oud lekkend schroot dat niet voldoet aan enige webstandaard hoeft te gebruiken :-) )

anders d/l op
http://www.mozilla.com/firefox/all.html

waard om te bezoeken aangaande nederlandstalige ff sites:
http://www.mozbrowser.nl/
http://www.spreadfirefox.nl/

overigens heb je leugenaars, verdomde leugenaars en statistieken makers, dus over het % valt te twisten. in corporate land is ie 95+% dominant, ik denk op de nederlandstalige thuismarkt dat ff rond de 20% heeft. als ik naar mijn eigen blog kijk (toegegeven, niet als focus gebied msft of nederland:-) dan komt ff en gecko alikes op de 45%, meer dan ie!

Ben,

As you would figure I am not a Firefox user :-)
I do think however there is a Dutch version. If Bert Boerland swings by he may be able to confirm it ...

Interesting stat. Is there a dutch version of Firefox? Or is it English language only?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Subscribe to this blog

May 2015

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31